การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

จากการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ที่ตอนนี้เรียกชื่อย่อกันว่า PDPA (Personal Data Protection Act)  มันมีเนื้อหาอย่างไร

Read More