พีช เอี่ยมประภาศ

พีช จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำงานด้านมีเดียเอเจนซี่ 6 ปี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ปี ปัจจุบันพีชทำงานประจำที่บริษัทมีเดียเอเจนซี่ งานด้านอีเมล์ Social Media ออกแบบภาพอินโฟกราฟฟิก และงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์

พีช มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ และหมั่นฝึกฝนมาตลอด

การศึกษา

 • 2008-2014 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
 • 2010-2011 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • 2011-2015 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • 2004-2006 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
 • 2001-2003 อนุปริญญาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์

ความชำนาญ

 • Microsoft Office
 • Adobe Program
 • Web Server, Proxy Server, Windows Server
 • Website Development
 • Google Analytics tool
 • SEO