การเพิ่ม DNS Record
การเพิ่ม DNS Record

DNS Record เปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท์ของเว็บไซต์ ที่จะเชื่อมโยงการตั้งค่าโดเมนเนมเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Server ต่างๆ ไว้อย่างมากมาย โดยระบบจะแปลงค่าให้อัตโนมัติ เช่น เรียก mail.domainname.com โดยแปลงค่าไปที่ Server IP: 123.456.78.9

การตั้งค่า DNS Management สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.yourdomain.com:2222 และใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) พร้อมรหัสผ่าน (Password) หลังจากล็อกอินเข้าได้แล้ว ให้ดูที่หัวข้อ Account Manager และเลือก DNS Management เมื่อเข้าไปจะพบค่า DNS มาตรฐานที่ทางผู้ให้บริการโฮสติ้งตั้งค่าไว้ให้อยู่แล้ว หรือหากใครต้องเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ก็สามารถทำได้ในส่วนนี้เช่นกัน

การเพิ่ม DNS Record สามารถทำได้โดยที่ปุม Add Record จากนั้นระบบจะแสดง Popup สำหรับใส่ค่าที่ต้องการใช้งาน ได้แก่

  • A: เรคคอร์ด DNS หลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับที่อยู่ IP ที่นำผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์
  • โดเมนย่อย: เรคคอร์ด DNS ใดๆ ที่อยู่ในคำนำหน้าชื่อโดเมนของคุณ เช่น blog.youdomain.com คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยได้โดยใช้เรคคอร์ด A ที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP (ซึ่งพบบ่อยที่สุด) CNAME ที่ชี้ไปยัง URL หรือแม้แต่ระเบียนข้อมูล MX 
  • CNAME: ประเภทของเรคคอร์ดที่เพิ่มคำนำหน้าชื่อโดเมนของคุณ และบางครั้งเรียกว่าโดเมนย่อยประเภทหนึ่ง แต่ CNAME ไม่สามารถชี้ไปยังที่อยู่ IP ได้ แต่สามารถชี้ไปยังชื่อโดเมนหรือที่อยู่ URL อื่นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง CNAME สำหรับ store.domainA.com ที่ชี้ไปยัง URL อื่น
  • MX: จัดการที่อยู่อีเมลของคุณและจัดการข้อความอีเมลของคุณให้ไปถึงกล่องจดหมายของคุณ บริการอีเมลที่แตกต่างกันจะใช้ระเบียนข้อมูล MX ที่แตกต่างกัน
  • TXT: ช่วยให้คุณยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนและตั้งค่านโยบายผู้ส่งอีเมลได้ เช่น Gmail หรือ Hotmail

หากต้องการกำหนดค่าใด ก็สามารถเลือก Record จาก Dropdown list ได้และใส่ค่าต่างๆ ต่างช่องที่ระบบถาม เพียงแค่การตั้งค่าต่างๆ ก็เรียบร้อย แต่การเพิ่มหรือการอัพเดท DNS นั้นจะต้องรอให้ระบบ DNS Server อัพเดทข้อมูลอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง เป็นอย่างช้า