รีเซ็ทรหัสผ่าน DirectAdmin
รีเซ็ทรหัสผ่าน DirectAdmin

สำหรับลูกค้าที่ได้รับ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านง่ายๆ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากทางร้าน เพื่อเข้าแก้ไขรหัสผ่านใหม่ตามที่ต้องการ

จากนั้นให้สังเกตที่มุมบนด้านขวา คลกตรงชื่อ User ระบบจะแสดง Popup ลงมา จากนั้นเลือก Password เพื่อต้องการรีเซ็ทรหัสผ่าน โดยในช่อง Current DirectAdmin Passowrd ให้ใส่รหัสผ่านเดิมที่ได้รับจากร้าน และในช่อง Enter new Password ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการ โดยแนะนำให้ใส่ในรูปแบบ A-Z ผสมกับ 1-0

สำหรับการรีเซ็ทรหัสผ่าน หากทำเครื่องหมายถูกที่หน้า DirectAdmin Account Main FTP Account หรือ Main Database Account ระบบจะทำรีเซ็ทรหัสผ่านให้ทั้งหมด หากไม่ต้องการรีเซ็ทรหัสผ่านในส่วนอื่นๆ ให้นำเครื่องหมายถูกออก เพียงแค่นี้ระบบจะจัดการรีเซ็ทรหัสผ่านให้อัตโนมัติ