ออกแบบกราฟฟิก

ทักษะด้านการออกแบบ


INTERFACE DESIGN

ออกแบบตามหลักการออกแบบเพื่อให้สื่อสารต่อผู้รับสารเข้าใจง่าย


UX DESIGN

ยึดผู้รับสารเป็นศูนย์การในการออกแบบตามสถานการณ์ปัจจุบัน


MOBILE APPS

ออกแบบให้เข้ากับทุกแฟลตฟอร์มและได้อัตราส่วนของภาพ

ตัวอย่างผลงาน